تجلیل از روز جهانی حقوق بشر

تجلیل از روز جهانی حقوق بشر

از یازدهم دیسمبر روز جهانی حقوق بشر طی محفلی در سالن همایش ریاست اطلاعات و فرهنگ با حضور نمایندگان امارت اسلامی و دفتر یوناما تجلیل به عمل آمد. هدف از برگزاری این برنامه رساندن صدای بانوان به گوش مسولین و جامعه جهانی جهت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در کشور بود.

محفل با قراآت آیات قرآن عظیم الشان آغاز گردید. سپس بانو روما امید رییس اجرایی موسسه مطالعات مدیریتی ضمن بیان پیام خوش آمد گویی خویش جزییاتی در مورد موسسه مطالعات مدیریتی و شبکه مدیران زن و همچنان هدف از برگزاری برنامه ارایه نمود. سپس بانو فرشته یعقوبی، بانو زینب سروری عضو کمیته دادخواهی شبکه و بانو مسعوده کروخی عضو پیشین پارلمان هرکدام طی سخنان خویش به بیان دو مشکل عمده موجود در کشور که همانا وضعیت نامعلوم تعلیم و تربیه و اجازه کار به خانم ها،  و بحران اقتصادی است پرداختند. این بانوان ضمن سخنرانی های خویش از امارت اسلامی خواستار دادن حق تعلیم و حصیل به دختران و حق کار به خانم ها شدند. و همچنان از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری خواهان رسیدگی به بحران اقتصادی که اخیرا مردم را سخت متاثر ساخته است گردیدند. سپس مولانا نعیم الحق حقانی رییس اطلاعات و فرهنگ هرات به ایراد سخن پرداخت و در مورد جایگاه والای زن در اسلام صحبت نمود. وی همچنان به حاضرین وعده سپرد تا صدای شان را به گوش مسولین در مرکز رسانده تا در آینده نزدیک مشکلات موجود حل گردد.

محفل با ذکر دعاییه ای توسط بانو سوسن بهبود زاده اختتام یافت.

قابل ذکر است که در جهار ماه اخیر حکومت امارت اسلامی این اولین همایش بانوان جهت دادخواهی برای حل مشکلات در هرات بود که به ابتکار شبکه مدیران زن هرات برگزار گردید.